جلسه با دو شخصیت عالی رتبه کاتولیک از کشور فرانسه
با حول و قوه الهی روز شنبه، 22 دیماه 1397جلسه ای با حضور پروفسور هانری دو لهوگ “ریاست دانشکده الهیات کاتولیک و مدیر مرکز تعالیم دینی مسیحیت کاتولیک” و پروفسور ونسان فرولدی کشیش عالی رتبه و “مدیر روابط اسلام و مسیحیت شورای کاردینالها”، در مؤسسه بین المللی مطالعات اسلامی برگزار شد. در این جلسه پس از معارفه افراد حاضر، مهمانان در جریان فعالیتهای علمی، پژوهشی و فرهنگی مؤسسه بین المللی مطالعات اسلامی قرار گرفتند. سپس مهمانان ضمن پرداختن به موضوع حق وحقیقت در اسلام و مسیحیت، مطالب مفیدی درباره زمینه های گفتگو و احترام متقابل بین اسلام و مسیحیت، و نمونه هائی از اشتراکات موجود را بیان کردند. در پایان جلسه نیز برخی از دانش پژوهان و اعضای فعال انجمن های علمی و منطقه ای مؤسسه، ضمن تبیین فعالیتهای خود به طرح پرسشهایی پرداختند که توسط مهمانان محترم پاسخ داده شد.