عناوین و مشخصات کلی دروس

نوع درس تعداد واحد
الف. دروس پیش­نیاز 14
ب. دروس عمومی 34
ج. دروس تخصصی 52
د. پایان­ نامه 6
جمع کل واحدها: 106

 

الف. دروس پیش نیاز:

کد درس عنوان درس تعداد واحد
331101 تاریخ معاصر جهان 2
331102 منطق 2
331103 تاریخ معاصر ایران 2
331104 متون تخصصي فقه 2
331105 متون تخصصي عقائد و اخلاق 3
331106 متون تخصصي قرآنی و روایی 3
جمع واحدها: 14

تبصره: طلابی که دروس پیش نیاز را در مراکز معتبر گذرانده باشند، درصورت مطابقت هشتاد درصدی سرفصل­ها، از گذراندن این دروس معاف هستند.

 

ب. دروس عمومی:

کد درس عنوان درس تعداد واحد
332107 فقه 10
332108 اصول 20
332109 روش تحقیق پیشرفته 2
332110 روش تدریس 2
جمع واحدها: 34

 

ج. دروس تخصصی:

کد درس عنوان درس تعداد واحد
333111 معارف قرآن 1 2
333112 معارف قرآن 2 2
333113 معارف قرآن 3 2
333114 معارف قرآن 4 2
333115 اخلاق در قرآن 2
333116 عقائد خاص شیعه 1 2
333117 عقائد خاص شیعه 2 2
333118 فلسفه­ اسلامی 1 2
333119 فلسفه­ اسلامی 2 2
333120 فلسفه­ اسلامی 3 2
333121 فلسفه­ اسلامی 4 2
333122 تاریخ تمدن اسلامی 2
333123 اسلام و مستشرقان 2
333124 مکاتب فلسفی معاصر در غرب 1 2
333125 مکاتب فلسفی معاصر در غرب 2 2
333126 مسايل جديد کلامي 2
333127 فرق و مذاهب کلامی 2
333128 عرفان اسلامی 2
333129 فلسفه­ اخلاق 2
333130 ادیان ابراهیمی 2
333131 ادیان شرقی 2
333132 جریان­های سیاسی- مذهبی جهان اسلام 2
333133 اصول و روش­های ترجمه 2
333134 اصول و روش­های نگارش 2
333135 فن سخنوری 2
333136 ارتباطات 2
333137 پایان­ نامه 6
جمع واحدها: 58