عناوین و مشخصات کلی دروس

  نوع درس تعداد واحد
الف.  دروس پیش­ نیاز 14
ب. دروس زبان پیشرفته 16
ج. دروس اصلی 22
د. پایان­ نامه 18

جمع کل واحدها:

70

 

الف. دروس پیش­ نیاز:

کد درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد
241101 فلسفه­ دین 1 اجباری 2
241102 فلسفه­ دین 2 اجباری 2
241103 تاریخ تحلیلی صدر اسلام اجباری 2
241104 تاریخ معاصر جهان (قرن بیستم) اجباری 2
241105 جریان های الهیاتی معاصر در غرب اجباری 2
241206 جریان های فلسفی و کلامی معاصر در جهان اسلام اختیاری 2
241207 مأخذشناسی اسلام و تشیع در غرب اختیاری 2
241208 علم و تمدن در اسلام اختیاری 2
241209 فلسفه­ اخلاق اختیاری 2

جمع واحدها(الزامی):

14

توجه: از میان 8 واحد اختیاری، الزاماً 4 واحد باید انتخاب شود.

 

ب. زبان پیشرفته:

کد درس عنوان درس محتوای پیشنهادی نوع درس واحد
242110 نگارش 1 روش مقاله نویسی اجباری 2
242111 نگارش 2 روش مقاله نویسی/ ترجمه تخصصی متون اسلامی اجباری 2
242112 نگارش 3 روش پایان نامه نویسی اجباری 2
242113 سخن­وری 1 سخنرانی مذهبی اجباری 2
242114 سخن­وری 2 سخنرانی آکادمیک اجباری 2
242115 متون تخصصی 1 متون تخصصی فقه اجباری 2
242116 متون تخصصی 2 متون تخصصی کلام و فلسفه اجباری 2
242117 مهارت شنیداری تقویت شنیداری (مذهبی-آکادمیک) اجباری 2

جمع واحدها:

16

ج. دروس اصلی:

کد درس عنوان درس نوع درس واحد
243118 خدا در اسلام اجباری 2
243119 انسان در اسلام اجباری 2
243120 معنویت در اسلام 1 اجباری 2
243121 معنویت در اسلام 2 اجباری 2
243122 قرآن شناسی اجباری 2
243123 حدیث شناسی اجباری 2
243124 مطالعات جنگ و صلح اجباری 2
243125 مطالعه­ تطبیقی ادیان اجباری 2
243126 اندیشه سیاسی اسلام اجباری 2
243227 خانواده در اسلام اختیاری 2
243228 گفتگوی درون دینی و برون دینی اختیاری 2
243229 حقوق جزا اختیاری 2
243230 حقوق بین الملل اختیاری 2
243231 حقوق بشر اختیاری 2
243132 پایان­ نامه اجباری 18

جمع واحدها (الزامی):

40
  • توجه: از میان 10 واحد اختیاری، الزاماً 4 واحد باید انتخاب شود.