این انجمن با اهداف زیر در فوریه 2014 تشکیل شد:

بررسی برخی موضوعات فرعی مهم فلسفه دین که در سطح عالی علمی مورد توجه و بحث می باشند
برقراری ارتباط با مراکز علمی فعال در زمینه فلسفه دین
حضور موثر در نشست های علمی مرتبط

اعضا:

سید مصطفی دریاباری
محمد کاشی زاده
محمد مفتاح
سید هادی ساجدی

فعالیت ها:

بررسی رویکردهای خاص در زمینه فعالیت های گروه
تعیین یک استاد خبره در زمینه فلسفه دین جهت هدایت فعالیت های علمی انجمن
تهیه دستورالعمل برای ارائه مقالات علمی