این انجمن در ژون 2013 توسط دانش پژوهان سطح چهار عربی موسسه تشکیل شد. اهداف آنها شامل

آموزش مسایل جدید در زمینه خداشناسی

آشنایی با مکاتب فعال در کشورهای اسلامی

تقویت سطح علمی و زبانی اعضای انجمن و سایر دانش پژوهان عربی

اعضا

محمد علی اکبری

مجید خاموشی

علیرضا مکتبدار

جمال الدین سلیمانی

محمد سلطانیه

فعالیت ها

تصمیم گیری در مورد برنامه های آتی گروه

موظف کردن اعضا به جمع آوری اطلاعات در مورد مذاهب و مکاتب فعال در جهان جهت بررسی