اهداف:

این انجمن در مارس 2012 به عنوان اولین انجمن دانش پزوهان در زمینه گفت و گوی بین ادیانِ مسیحی و اسلام تشکیل شد.

اعضا:

علی الماسی
حامد آل یمین
محمدرضا فیاض
طاهر امینی گلستانی
محمد سهرابیان

فعالیت:

دعوت از محققان مسیحی و برگزاری نشست در موسسه
برقراری ارتباط با برخی مراکز مسیحی فعال در جهان